15 mrt 2024 17:22

Herziening van de opleidingsvereisten inzake stralingsbescherming voor gemachtigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opleidingsvereisten inzake stralingsbescherming voor gemachtigden herziet.

Het koninklijk besluit van 13 februari 2020 voorzag in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom. Bij deze omzetting werd nog geen grondige herziening doorgevoerd van de opleidingsvereisten voor de gemachtigden, namelijk de verpleegkundigen en technologen aan wie artsen bepaalde praktische aspecten van medisch-radiologische handelingen kunnen delegeren.

Via het ontwerp van koninklijk besluit wordt deze herziening aangepakt en worden tegelijk een aantal kleinere wijzigingen aangebracht die onder meer voortkomen uit ervaringsfeedback van het terrein. Meer specifiek werd gekozen voor een modulair systeem, waarbij een kandidaat-gemachtigde enkel de modules moet volgen die betrekking hebben op de toepassingen die hij/zij zal gebruiken. Hierdoor zal de gemachtigde snel inzetbaar zijn en moeten geen onnodige modules gevolgd worden. In geval van mobiliteit van de gemachtigde kan hij/zij de andere module(s) volgen die nodig zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen