22 sep 2023 15:28

Herziening van de wetgeving met betrekking tot de levensmiddelenhygiëne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne.

Dit ontwerp past binnen het kader van een herziening van de nationale wetgeving met betrekking tot de levensmiddelenhygiëne, voorgesteld door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Deze herziening beoogt verschillende doelstellingen, waaronder:

  • het verbeteren van de bescherming van de consument
  • het bevorderen van administratieve vereenvoudiging door bijvoorbeeld de intrekking van eisen of teksten die achterhaald zijn
  • het verduidelijken van wettelijke bepalingen

De wijzigingen in het ontwerpbesluit betreffen de algemene hygiënevoorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven in de hele voedselketen, in het bijzonder de primaire sector en de distributiesector. De belangrijkste wijzigingen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffen de voorschriften met betrekking tot:

  • de houdbaarheidsduur
  • de koudeketen en de bewaarcondities van levensmiddelen in de detailhandel
  • de algemene registratie van behandelingen met biociden
  • de afschaffing van vóóroogstcontroles voor bepaalde groenten in de primaire sector
  • de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden kiemgroenten aan de eindverbruiker of plaatselijke handel

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.