15 okt 2021 12:10

Herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen.

Dit ontwerp heeft tot doel om België in overeenstemming te brengen met de standpunten die zijn ingenomen door de internationale instanties, waaronder het Comité van de Verenigde Naties voor het vreedzaam gebruik van de kosmische ruimte (UNCOPUOS), en met de aanbevelingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het ontwerp maakt het bovendien mogelijk om een activiteitengebied dat in België nog relatief nieuw is, namelijk de exploitatie van kleine satellieten, te ontwikkelen, door serieuze en verantwoordelijke actoren te bevoordelen van wie de activiteiten en investeringen een economisch rendement voor het land hebben.

Meer in het bijzonder verduidelijkt het ontwerp van koninklijk besluit voor alle betrokken activiteiten:

  • de criteria volgens dewelke een bepaalde soort activiteiten (exploitatie van nanosatellieten) worden beoordeeld in het kader van de vergunningsprocedure
  • de criteria volgens dewelke ruimtevoorwerpen die worden geëxploiteerd in het kader van loutere privémissies (dat wil zeggen missies waarbij de Belgische Staat noch operationeel, juridisch of financieel is betrokken) door België in zijn hoedanigheid van lanceerstaat kunnen worden geregistreerd

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen