22 nov 2019 00:00

Het openbaar ministerie stelt de statistieken 2016, 2017 en 2018 voor

Het College van Procureurs-generaal heeft op 22 november 2019 de jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de jeugdparketten en van het Federaal Parket voorgesteld. De procureurs-generaal hebben toelichting verschaffen bij de meest opvallende tendensen die zich de drie afgelopen jaren bij de activiteiten van het openbaar ministerie en het strafrechtelijk beleid hebben afgetekend. U kan de jaarstatistieken raadplegen op www.om-mp.be/stat.

Correctionele parketten

Tussen 2009 en 2018 daalde de instroom van de strafzaken op de correctionele parketten met 25%. De meest markante daling heeft betrekking op de misdrijven ‘diefstal en afpersing’ (-41%), die ongeveer, naargelang van het betrokken jaar, een kwart van het instroomvolume uitmaken. Niettemin laat deze tendens zich ook opmerken in ‘financiële zaken’, ‘economische aangelegenheden’, ‘openbare orde en openbare veiligheid’, ‘milieu en stedenbouw’, ‘slagen en verwondingen’ en ‘openbare trouw’. In tegenstelling tot deze daling vertoont de instroom in een aantal specifieke materies, zoals ‘mensenhandel’, ‘volksgezondheid’, ‘georganiseerde misdaad’, ‘informaticabedrog’, ‘witwassen’, ‘ontucht en seksuele uitbuiting’, ‘landbouw, jacht, visvangst en dierenbescherming’, of ‘aanranding en verkrachting’ dan weer een stijgende tendens.

Het aantal door de correctionele parketten tussen 2009 en 2018 afgesloten zaken kende net als de instroom een daling van 28%. Deze evolutie doet zich niet alleen voor wat het aantal door een zondergevolgstelling afgesloten zaken betreft (-33%), maar ook op het vlak van de rechtstreekse dagvaardingen (-14%) en de inonderzoekstellingen afgesloten door een vaststelling van de zaak voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging (-22%). Het aantal betaalde minnelijke schikkingen en succesvol voltooide bemiddelingen in strafzaken kent een stijging vanaf 2012 (ook al was er een daling in 2015). Het aantal pretoriaanse probaties is verdubbeld tussen 2016 en 2018.

Eind 2018 was er tot slot 4% hangende zaken (stock) minder bij de correctionele parketten in vergelijking met 2009.

De aanzienlijke daling van de instroom en de uitstroom wordt in belangrijke mate verklaard door wijzigingen in de werkprocessen, al kan evengoed een daling van het aantal door de politie opgestelde processen-verbaal vastgesteld worden. De op het niveau van de correctionele parketten vastgestelde daling hield evenwel geen vermindering van de werklast in, want, eerst en vooral, zijn de materies waarin het aantal zaken toeneemt doorgaans diegene met verhoudingsgewijs een hogere graad van complexiteit en soms een internationaal aspect (zoals cybercriminaliteit, zedenzaken en volksgezondheid, georganiseerde misdaad, mensensmokkel…). Daarnaast nam het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven (vervolging of alternatieve maatregelen) aanzienlijk toe (+28% tussen 2009 en 2018). Tot slot moesten de verschillende geledingen van het Openbaar Ministerie functioneren met een verminderde bezettingsgraad en middelen.

Federaal parket

De instroom op het federaal parket kende een stijging van 881 zaken in 2009 naar 2.163 zaken in 2018. Dit betreft een toename van 146% die in grote mate toe te schrijven is aan een stijging van 81% tussen 2017 en 2018.
De proportie terrorismezaken kende natuurlijk een belangrijke piek in 2015 en 2016 met een hoogtepunt van 242 zaken in 2016. In 2018 daalde het aantal nieuwe zaken tot 137 (zijnde 6% van de instroom op het federaal parket).

Jeugdparketten

De jeugdparketten registreerden de voorbije drie jaar, na een jarenlange daling, opnieuw meer protectionele zaken. Niettemin zitten we in 2018 met 149.606 protectionele zaken nog steeds op een lager niveau (-4%) dan in het jaar 2010, toen er 156.281 protectionele zaken instroomden op de jeugdparketten.
De protectionele zaken, die door de jeugdparketten worden aangemaakt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten (MOF) als de verontrustende situaties (VOS). De toename van de protectionele zaken is in de afgelopen drie jaar voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van het aantal VOS-zaken met 21%. Het aantal MOF-zaken steeg in die periode met 2%.

Bijlagen