16 mrt 2007 16:00

Hoge Gezondheidsraad

Oprichting van de Hoge Gezondheidsraad

Oprichting van de Hoge Gezondheidsraad

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de oprichting van de Hoge Gezondheidsraad bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het voorstel gaat uit van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. De Raad heeft als taak op vraag of uit eigen initiatief onafhankelijke adviezen, aanbevelingen of rapporten over volksgezondheid te verstrekken om het beleid terzake te ondersteunen. De Raad moet meer bepaald samenwerken met de Europese Commissie op het vlak van de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen. (Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993)