20 jul 2006 17:00

Hotelfiches

Vereenvoudiging van de registratie- en controlemodaliteiten van reizigers

Vereenvoudiging van de registratie- en controlemodaliteiten van reizigers

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed en een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een nieuwe regeling betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie en tot opheffing van de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen. Tot hiertoe legde de wet de verplichting op om voor elke hotelgast of kamerhuurder een controlesteekkaart in te vullen. Die kaart diende manueel en in tweevoud te worden ingevuld. Een deel van de kaart diende uiterlijk de dag na aankomst van de reiziger aan de politieoverheden te worden bezorgd. Het andere deel moest gedurende één jaar bewaard worden. Het voorontwerp heeft tot doel deze formaliteiten te vereenvoudigen. De identificatiegegevens worden bijvoorbeeld beperkt tot deze die nodig zijn en automatisch kunnen worden afgelezen van de elektronische identiteitskaart. De registratie kan dus digitaal gebeuren en de logiesverstrekkers kunnen zelf de specifieke vorm of wijze van informatisering bepalen. Bovendien wordt de verplichte systematische controle door de politiediensten afgeschaft. Dit betekent een vereenvoudiging voor de logiesverstrekker en de politie. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.