14 jul 2017 15:58

Identificatie- en registratieregeling voor pluimvee en konijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.

Dit ontwerp van koninklijk besluit legt een identificatie- en registratieregeling vast voor pluimvee en konijnen. Daarnaast worden minimale verplichtingen opgelegd aan houders van grote aantallen hobbypluimvee (+199 stuks) of wanneer houders met hobbypluimvee willen deelnemen aan commerciële verzamelingen. Tot slot wordt een identificatie- en registratieregeling uitgewerkt voor (sport)duiven die in de voedselketen worden gebracht.

Traceer- en identificatiesystemen zijn reeds bij koninklijk besluit uitgewerkt voor runderen, varkens, schapen, geiten, hertachtigen en paarden, op basis van specifieke Europese wetgevingen die meestal ontstaan zijn in de nasleep van grote uitbraken van dierenziekten. Momenteel is de reglementering inzake de registratie van pluimvee en konijnen zeer algemeen, zowel in Europese als in nationale regelgeving. Deze volstaat voor de algemene traceerbaarheid in de voedselketen, maar schiet te kort voor bepaalde risicogroepen, voor een beter algemeen sanitair beleid en voor het beheer van het “Sanitair Fonds pluimvee”. Met het voorliggende ontwerp wordt de bestaande registratie verfijnd, door het verplicht te maken in de nationale gegevensbank Sanitel, en wordt een duidelijke opdracht gegeven aan de erkende verenigingen voor het beheer ervan.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.