17 jan 2022 08:58

Identificatie van apparatuur voor medische beeldvorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2016 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld.

De registratie van zware medische apparatuur voor medische beeldvorming is sinds 3 februari 2016 verplicht. Deze registratie moet gebeuren in het landelijk kadaster voor apparatuur voor medische beeldvorming.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de “medical imaging device identifier" (MID-ID)” in te voeren in het kader van het kadaster medische beeldvorming. Het gaat om een uniek, onveranderlijk en onlosmakelijk aan een toestel verbonden identificatienummer dat tot doel heeft een toestel te identificeren bij de communicatie tussen de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, het RIZIV en de beheerder of uitbater van het toestel.

De beheerder of de beroepsbeoefenaar die een zwaar medisch apparaat opstelt en uitbaat, moet voortaan een “medical imaging device identifier"-aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid alvorens een zwaar medisch apparatuur aan te kopen. Een MID-ID wordt door de FOD Volksgezondheid toegekend op eenvoudig verzoek en de aanvrager kan geen rechten ontlenen aan het bekomen ervan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.