24 jun 2021 18:16

Implementatie van een Europese Verordening betreffende de toeleveringsketen van metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat de Europese Verordening 2017/821 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unieimporteurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden implementeert. 

Concreet voorziet het voorontwerp in: 

  •  het aanduiden van de bevoegde autoriteit per wet 
  •  het vastleggen van de aanstelling van bevoegde ambtenaren via een koninklijk besluit 
  • het bieden van de mogelijkheid om via een koninklijk besluit vereisten uit te werken inzake onafhankelijke audits door derden
  • het vaststellen van de regels die van toepassing zijn op inbreuken op de verordening, onder de vorm van een waarschuwingsprocedure
  • het vaststellen van de administratieve geldboetes voor niet-naleving van de waarschuwingsprocedure of voor het belemmeren of verhinderen van controles
  • het vastleggen van de verplichting op te leggen om de regels inzake rechtspleging en beroep voor het opleggen van de administratieve geldboete in een koninklijk besluit

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden