13 dec 2019 16:11

Implementatie van het nieuwe Europese beleid inzake plantengezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme de implementatie goed van het nieuwe Europese beleid inzake plantengezondheid. 

De ministerraad erkent de noodzaak dat de verordening (EU) 2016/2031, die op 14 december 2019 in werking zal treden en die het grondgebied beter zal beschermen tegen de insleep van plaagorganismen in planten, op een adequate wijze moet worden geïmplementeerd. Uit de evaluatie van het plantengezondheidsbeleid op Europees niveau blijkt immers dat het huidige systeem de insleep van nieuwe plaagorganismen niet heeft kunnen verhinderen met een grote impact voor de natuur, de landbouw-, tuinbouw- en bosbouwsector tot gevolg. De verordening (EU) 2016/2031 introduceert een meer proactieve aanpak om de insleep van plaagorganismen te voorkomen, ze tijdig op te sporen en ze uit te roeien. Ze omvat heel wat nieuwe verplichtingen voor de bevoegde overheid, namelijk het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), om het grondgebied van de EU beter te beschermen tegen de insleep van schadelijke organismen.

De Europese filosofie gaat van een aanpak waarbij alles is toegelaten bij invoer, behalve dat wat expliciet verboden is, naar een situatie waarin nog slechts 5 vruchtensoorten toegelaten zijn zonder controle en zonder fytosanitair certificaat. De overige soorten zijn ofwel verboden of moeten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat, waarbij ofwel 100% wordt gecontroleerd ofwel steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.  Het personeel van de bevoegde autoriteiten dat wordt ingezet voor het toezicht op en de bestrijding van plantenziekten zal dus vanaf het einde van dit jaar worden geconfronteerd met nieuwe soorten die moeten worden gecontroleerd en het beheer van wat men prioritaire quarantaineorganismen noemt. De meer uitgebreide en meer gedetailleerde Europese bepalingen vereisen specifieke profielen en medewerkers die gerichte opleidingen hebben gevolgd en over voldoende kennis beschikken. De ministerraad stemt dus in met de aanwerving van 46 bijkomende VTE en keurt de verhoging van de dotatie van het FAVV goed voor een bedrag van 1.208.246,18 euro.