18 mrt 2022 16:19

Implementatie van Single Digital Gateway: voorstel voor verdeelsleutel en financiering

De ministerraad neemt akte van het voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging, Mathieu Michel, voor een verdeelsleutel en de te financieren bedragen m.b.t. het federale aandeel in de interbestuurlijke werkingskosten voor de implementatie van de Single Digital Gateway (SDG).

De Single Digital Gateway (SDG)-verordening beoogt de implementatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. Deze strategie heeft tot doel het volledige potentieel van de interne markt te benutten door het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken zich binnen de Unie te bewegen, grensoverschrijdende handel te drijven, zich in een andere lidstaat te vestigen en hun zakelijke activiteiten naar een andere lidstaat uit te breiden.

De implementatie van de SDG-verordening is de verantwoordelijkheid van alle Belgische beleidsniveaus (federaal, gefedereerde entiteiten en lokaal). Elk van de 3 SDG-luiken (informatie, procedures en assistentiediensten) bevatten elementen die ofwel tot de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten, lokale besturen, ofwel tot de federale bevoegdheden behoren, ofwel een gemengde bevoegdheid betreffen.

Om de implementatieprojecten m.b.t. deze gemengde of interbestuurlijke bevoegdheden te kunnen realiseren en de continuïteit van het SDG-initiatief te kunnen garanderen, zijn er zowel financiële als menselijke middelen nodig.

Het voorstel omvat de verdeling van analyse-, ontwikkelings- en coördinatiekosten onder de verschillende bevoegdheidsniveaus, de begrotingstechnische aspecten om gemeenschappelijke middelen te beheren, de vereiste governance en het noodzakelijke interbestuurlijk SDG-team, conform de beslissing van de ministerraad van 23 juli 2021.

De ministerraad mandateert staatssecretaris Mathieu Michel om dit voorstel te agenderen op een Overlegcomité teneinde tot een akkoord te komen over de interbestuurlijke implicatie voor de uitwerking en verdere opvolging van dit dossier en de financiering hiervan.