19 dec 2020 06:48

Implementatie van 'spending reviews' binnen de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akte van de nota over de implementatie van spending reviews in het Belgische begrotingsstelsel.

Deze nota geeft uitvoering aan het regeerakkoord en de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad van 2018 en 2019. Op basis van een fact finding mission (uitgevoerd in oktober 2019), internationale best practices en discussies met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en andere stakeholders heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een nota uitgewerkt met aanbevelingen hoe spending reviews kunnen worden geïmplementeerd bij de federale overheid.

Spending reviews worden in toenemende mate gebruikt in de OESO-landen. Traditioneel hebben ze de volgende elementen gemeenschappelijk:

  • ze kijken naar bestaande uitgaven en niet naar nieuwe uitgavenvoorstellen
  • het opzet is om verschillende beleidsopties uit te werken voor de regering
  • ze houden verband met het begrotingsproces

De OESO beveelt aan dat er met selective spending reviews wordt gestart om de nodige capaciteit op te bouwen binnen de FOD BOSA en de andere administraties. Er wordt dan ook voorgesteld te starten met een proefproject in de volgende drie domeinen:

  • de fiscale uitgaven
  • de primaire uitgaven (inclusief de administratieve openbare instellingen)
  • de sociale zekerheid

Voor elk van de projecten zullen de opportuniteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de betrokken uitgaven worden nagegaan en zal worden opgelijst welke verschillende hervormingsopties en/of besparingen mogelijk zijn. Het doel is om de resultaten van de proefprojecten op te leveren tegen de begrotingsopmaak 2022. Dit betekent dat het finale rapport van de betrokken spending reviews afgerond moet zijn tegen ten laatste 30 juni 2021.