07 jul 2017 14:29

Implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over de de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht wijzigt. 

Het voorontwerp kadert in de context van de maatregelen die België neemt om zijn wetgevend kader aan te passen naar aanleiding van de hervorming van het Europese octrooistelsel. 

Het voorontwerp vervolledigt het bestaande wettelijk arsenaal:

  • om het toepassingsgebied van de bepalingen in het Wetboek van economisch recht inzake de aan het octrooi verbonden rechten, alsook de beperkingen en uitzonderingen op deze rechten, zo veel mogelijk in lijn te brengen met de bepalingen van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPC Overeenkomst) die over dat onderwerp handelen
  • een “vangnetbepaling” in te lassen in het Wetboek van economisch recht waardoor de houder van een Europees octrooi waarvoor het verzoek om eenheidswerking geweigerd werd, toch zijn octrooi in België kan valideren als klassiek Europees octrooi en daartoe een heropening kan bekomen van de termijn voor de betaling van de jaartaks(en) die op nationaal niveau verstreken is
  • de Koning te machtigen om de nodige maatregelen te nemen ter uitvoering van de UPC Overeenkomst en van de verordeningen betreffende het eenheidsoctrooi, om een optimale en snelle omzetting van deze instrumenten in Belgisch recht mogelijk te maken
  • verduidelijking te brengen rond artikel XI. 337, § 1, van het Wetboek van economisch recht dat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Brussel voor octrooiaanvragen organiseert, om zodoende de exclusieve bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht te vermelden

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht