27 nov 2015 17:08

Impulsbeleid om gewelddadige radicalisering te beheersen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten die gewelddadige radicalisering moeten beheersen.

Sinds 2013 krijgen tien steden en gemeenten extra federale middelen voor hun pilootprojecten waarmee ze de strijd tegen gewelddadige radicalisering aangaan. Een eerste ontwerp van koninklijk besluit, dat door de ministerraad op 23 oktober 2015 werd goedgekeurd, zorgde via een eenmalig impulsbeleid voor een extra financiële ondersteuning van een miljoen euro, verdeeld over die tien steden. Dit eerste koninklijk besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op maandag 23 november 2015.
Dankzij het tweede ontwerp van koninklijk besluit, dat nu door de ministerraad werd goedgekeurd, krijgen nog vijf bijkomende steden en gemeenten een extra financiële ondersteuning via het eenmalige impulsbeleid.

De bijkomende ondersteuning via het impulsbeleid heeft tot doel om de actuele expertise uit te breiden om zo de bestaande kennis ter beschikking te stellen aan andere entiteiten die met dezelfde problematiek geconfronteerd worden en initiatieven op bovenlokaal niveau te stimuleren.

Een budget van 425.000 euro zal verdeeld worden over de vijf betrokken steden en gemeenten.