20 jul 2006 17:00

Impulsfond voor huisartsengeneeskunde

Oprichting van een impulsfonds voor huisartsengeneekunde

Oprichting van een impulsfonds voor huisartsengeneekunde

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde opricht en de werking ervan vaststelt. Het ontwerp is een initatief van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp regelt de financiële ondersteuning door het Impulsfonds van startende huisartsen of huisartsen die zich vestigen in zones waar nood is aan extra huisartsen. Dat fonds werd opgericht met de programmawet van 27 december 2005. Het kadert binnen het plan 2006-2007 voor de ontwikkeling en de herwaardering van de huisartsengeneeskunde. Het fonds kan een renteloze lening van ten hoogste 15.000 euro toekennen voor de eerste installatie van een huisarts in een individuele praktijk of groepspraktijk. Het fonds kan ook een eenmalig bedrag van 20.000 euro toekennen voor een eerste vestiging in bepaalde zones. Een van de tussenkomsten moet met een tussenkomst van het Participatiefonds worden gecombineerd. Het ontwerp treedt in werking op 1 juli 2006. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.