11 apr 2008 16:51

Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde

Tussenkomst in de loonkost van een bediende die erkende huisartsen bijstaat

Tussenkomst in de loonkost van een bediende die erkende huisartsen bijstaat

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het tweede luik van het impulsfonds voor huisartsengeneeskunde regelt. Het ontwerp verleent een tussenkomst in de loonkost van bedienden die twee of meer samenwerkende erkende huisartsen bijstaan in het administratief beheer en het onthaal van de huisartsenpraktijk. Die samenwerking moet op een schriftelijk akkoord zijn gebaseerd dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

De tussenkomst geldt voor een werknemer die tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst die tenminste de loonschaal garandeert die het paritair comité heeft vastgesteld. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt de helft van de werkelijke globale loonkost en niet meer dan:

  • 16.500 euro per jaar als het samenwerkingsakkoord ten minste drie erkende huisartsen betreft die ten minste 1000 globale medische dossiers beheren,
  • 8.250 per jaar als het samenwerkingsakkoord ten minste twee erkende huisartsen betreft die ten minste 500 globale medische dossiers beheren.

Het participatiefonds zal de aanvragen beheren. De tussenkomsten gelden voor de loonkosten vanaf 1 januari 2007.

Het Verzekeringscomité van de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV heeft een gunstig advies gegeven.
Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan.