23 mrt 2024 12:54

Inaanmerkingneming van bijslagen voor de bepaling van de referentiewedde in het kader van de berekening van pensioen voor de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die, in het kader van de berekening van het pensioen voor de openbare sector, toelaten enkele individuele weddetoeslagen te regulariseren.

Overeenkomstig de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wordt de referentiewedde die als basis dient voor de pensioenberekening vastgesteld op basis van de wedden die verbonden zijn aan de ambten waarin betrokkene vast benoemd is.

Bovendien kan de Koning bij een in de ministerraad overlegd besluit de lijst van bezoldigingselementen bedoeld in de wet van 21 juli 1844 aanvullen met bezoldigingselementen van vergelijkbare aard. Ook de lijst van de toegelaten weddenbijslagen op het ambtenarenpensioen in de wet van 21 juli 1844 kan door de Koning via een in de ministerraad overlegd besluit aangevuld worden.

In dit verband hebben de volgende ontwerpen van koninklijk besluit als doel diverse weddebijslagen toe te voegen aan de voornoemde lijst:

  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan de vanuit het Federale Agentschap voor de kinderbijslag overgehevelde personeelsleden
  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan sommige in het kader van een staatshervorming naar de Vlaamse overheid overgehevelde ambtenaren van de FOD Financiën en de Nationale Plantentuin van België
  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan sommige in het kader van een staatshervorming naar de Vlaamse overheid overgehevelde ambtenaren van de federale overheid
  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan sommige in het kader van een staatshervorming naar de Vlaamse overheid overgehevelde ambtenaren van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan personeelsleden van skeyes

De ontwerpen worden voor onderhandeling voorgelegd aan Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten en voor advies aan de Raad van State.

Het laatste ontwerp van koninklijk besluit wordt ook voor onderhandeling voorgelegd aan het Comité overheidsbedrijven.