02 jun 2023 17:07

Index inzake de herstelbaarheid en de levensduur van goederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed ter invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex voor goederen.

De index is een uitvoering van een actie uit het Federaal Actieplan Circulaire Economie en dient het herstel en de verlenging van de levensduur van bepaalde goederen te bevorderen. De verkoper of distributeur zal onder meer voor wasmachines, stofzuigers, televisietoestellen, draagbare computers en fietsen een verplicht label moeten afficheren waarop de consument kan zien hoe herstelbaar een product is, en op termijn ook een inschatting kan maken van hoe lang het product zal meegaan.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt op welke goederen de herstelbaarheidsindex betrekking heeft en stelt de technische normen per goederencategorie vast zodat de scores en de methode voor de berekening kunnen worden vastgesteld.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit stelt de communicatiemodaliteiten, het formaat van de herstelbaarheidsindex en de toegankelijkheid tot technische normen vast.

Voor grote bedrijven treedt de wet in werking 18 maanden na publicatie in het Staatsblad. Voor kleine bedrijven is dit na 24 maanden.

De ontwerpen worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

Voorontwerp van wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de goederen waarop de herstelbaarheidsindex betrekking heeft, de technische normen voor de vaststelling van de scores voor elk van de criteria en de berekeningsmethode voor de globale index

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de communicatiemodaliteiten, het formaat van de herstelbaarheidsindex en de toegankelijkheid van de technische normen