22 dec 2023 20:41

Index inzake de herstelbaarheid en de levensduur van goederen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed ter invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex voor goederen.

De index is een uitvoering van een actie uit het Federaal Actieplan Circulaire Economie en dient het herstel en de verlenging van de levensduur van bepaalde goederen te bevorderen. De verkoper of distributeur zal onder meer voor wasmachines, stofzuigers, televisietoestellen, draagbare computers en fietsen een verplicht label moeten afficheren waarop de consument kan zien hoe herstelbaar een product is, en op termijn ook een inschatting kan maken van hoe lang het product zal meegaan.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen