07 dec 2007 17:18

Informatie en raadpleging van werknemers in de EU

Goedkeuring van een wetsontwerp over de informatie en de raadpleging van werknemers in de EU

Goedkeuring van een wetsontwerp over de informatie en de raadpleging van werknemers in de EU

De ministerraad hechtte vandaag zijn goedkeuring aan een wetsontwerp die in de volledige omzetting van de Europese richtlijn inzake informatie en consultatie van werknemers voorziet. De richtlijn dateert van 2002 en bepaalt de vereisten van informatie en consultatie van werknemers in ondernemingen met minstens 50 werknemers. Wegens het ontbreken van een sociaal akkoord hierover kon tot nog toe niet tot de volledige omzetting worden overgegaan. Bijgevolg werd België door het Europese Hof van Justitie op 29 maart 2007 veroordeeld. Op 23 november 2007 bereikten de sociale partners in de groep van 10 een akkoord inzake de sociale dialoog, onder meer in ondernemingen met 50 tot 99 werknemers. Het nieuwe wetsontwerp geeft uitvoering aan dit akkoord, waarmee België zich volledig in lijn stelt met de Europese richtlijn. De voortzetting van de gerechtelijke procedure kan daardoor voorkomen worden.

Via wetten, reglementeringen en CAO’s was België reeds grotendeels in overeenstemming met de EU-richtlijn inzake informatie en consultatie van werknemers. Voor een volledige omzetting ontbraken nog enkele elementen voor ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zonder ondernemingsraad. Deze elementen worden vanaf nu definitief geregeld. De nieuwe wet voorziet dat in ondernemingen tussen de 50 en 99 werknemers en die dus geen ondernemingsraad moeten oprichten, het comité voor preventie en bescherming op het werk (Comité) informatie van economische en financiële aard krijgt toebedeeld. Meer bepaald gaat het om informatie over het statuut, de concurrentiepositie, productie en productiviteit en de toekomstverwachtingen van de onderneming. Deze informatie zal om de 4 jaar aan het comité gegeven worden. De balans wordt jaarlijks overgemaakt. Voor zover ondernemingen tussen de 50 en 99 werknemers geen vakbondsafvaardiging hebben, moet voortaan ook de informatie aangaande de structuur en de evolutie van de werkgelegenheid alsook de informatie aangaande de beslissingen die belangrijke wijzigingen kunnen meebrengen in de organisatie van de arbeid of in de arbeidsovereenkomsten, aan het Comité worden meegegeven. Ten slotte werden er nog bepalingen inzake confidentialiteit van gevoelige informatie opgenomen in het wetsontwerp.

Het wetsontwerp wordt na advies van de Raad van State ingediend in het federale parlement voor hoogdringende behandeling.