06 feb 2009 12:24

Infrabel

Wijziging van de statuten van Infrabel nv

Wijziging van de statuten van Infrabel nv

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de statuten van Infrabel nv vennootschap van publiek recht wijzigt.

De buitengewone algemene vergadering van Infrabel heeft op 30 december 2008 de statuten gewijzigd naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal waarmee de ministerraad op 23 december 2008 instemde. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 1.604.125.000 euro vertegenwoordigd door 16.609.845 aandelen zonder nominale waarde.