13 mrt 2009 10:58

Infrabel

Overenigbaarheden voor de mandaten van lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van Infrabel

Overenigbaarheden voor de mandaten van lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van Infrabel

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de onverenigbaarheids- en verbodsbepalingen voor de mandaten van lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van Infrabel versterkt. Gelijkaardige verbodsbepalingen zijn voorzien voor de kaderleden van de gespecialiseerde dienst, die belast zijn met 'essentiële' taken, zoals de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit en de tarifering.

Het voorontwerp, dat uitgaat van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere, biedt de infrastructuurbeheerder meer onafhankelijkheid ten opzichte van de spoorwegondernemingen die het Belgische spoorwegnetwerk gebruiken en ten opzichte van de NMBS Holding.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

  • De leden van de raad van bestuur of van het beheerscomité van Infrabel kunnen deel uit te maken van instanties van overleg en coördinatie waaraan de NMBS Holding, een spoorwegonderneming of een vennootschap die met één van deze verbonden is, deelneemt.
  • Ze kunnen ook deelnemen aan de raad van bestuur of aan het directiecomité van een dochtervennootschap onder de controle van Infrabel.
  • Iedere verwijzing naar het wetboek van vennootschappen wordt verwijderd bij de bepaling van de onafhankelijkheid van de leden van de raad van bestuur van Infrabel ten aanzien van alle spoorwegondernemingen.
  • Straffen worden versoepeld.
  • De terminologie in de wet en in het wetboek van vennootschappen wordt aangepast en de Nederlandstalige en de Franstalige teksten beter op elkaar afgestemd.  

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 199 ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.