15 jul 2016 16:09

Initiatieven en doelstellingen over handistreaming

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs een lijst met initiatieven en objectieven goed in het kader van de handistreaming door de bevoegde ministers en staatssecretarissen en per beleidsdomein.

Handistreaming is een transversale en preventieve strategie die als doel heeft om in alle beleidsdomeinen de handicapdimensie te integreren om te vermijden dat er een verschillende behandeling is tussen mensen met en mensen zonder handicap. Handistreaming zorgt dus voor de integratie van de handicapdimensie in het hele overheidsbeleid. Om tot de structurele integratie van de handicapdimensie in de verschillende beleidsdomeinen te komen, zal elke minister of staatssecretaris jaarlijks, bij de opmaak van zijn of haar beleidsnota, de handicapdimensie in ten minste twee beleidslijnen integreren. 

De ministerraad machtigt de staatssecretaris voor Personen met een beperking om, in nauwe samenwerking met alle betrokken ministers, staatssecretarissen, departementen en besturen, de voorgestelde initiatieven en doelstellingen in het kader van handistreaming verder op te volgen en hierover jaarlijks te rapporteren aan de ministerraad.