26 jan 2007 16:00

Inkomstenbelastingen

Aard van de dienstverrichtingen die aan de basis liggen van de uitgaven voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen

Aard van de dienstverrichtingen die aan de basis liggen van de uitgaven voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen. Dit voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp van koninklijk besluit voegt aan het Wetboek van inkomstenbelastingen een artikel toe. Dat artikel bepaalt de aard van de dienstverrichtingen die aan de basis liggen van de vernieuwingsuitgaven alsook de verplichtingen die worden opgelegd aan de geregistreerde aannemer die de werken uitvoert. De belastingplichtigen moeten de facturen, de betalingsbewijzen en een kopie van het huurcontract ter beschikking houden van de FOD Financiën.