10 okt 2008 13:19

Inkomstenbelastingen

Inwerkingtreding van art 338 bis van het Wetboek der belastingen over de inlichtingen over de inkomsten uit spaargeld

Inwerkingtreding van art 338 bis van het Wetboek der belastingen over de inlichtingen over de inkomsten uit spaargeld

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat art. 338 bis, § 3, van het Wetboek der belastingen over de inlichtingen over de inkomsten uit spaargeld op de dag van publicatie van dit koninklijk besluit in werking laat treden.

Het artikel schrijft voor dat de administratie van de inkomensfiscaliteit de inlichtingen over geïnde intresten en andere roerende inkomsten die ze verkrijgt van andere lidstaten mag gebruiken om de gepaste belastingheffing toe te passen. 

(*) door de wet van 17 mei 2004.