14 jul 2023 17:39

Inning van de bijdrage voor de preventie van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inning van de forfaitaire bijdrage voor een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen.

Ondernemingen waar werknemers een onevenredig groot risico op arbeidsongevallen lopen in vergelijking met andere ondernemingen in dezelfde sector, moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar, die dit bedrag vervolgens toewijst aan preventie in de onderneming in kwestie.

Door de commerciële relatie tussen de werkgever en de verzekeraar, heeft de verzekeringsmaatschappij echter weinig macht om de bijdrage te vorderen bij niet-betaling. In dat geval kan er binnen de onderneming geen preventieplan worden opgezet.

Daarom werd beslist dat voor ondernemingen die behoren tot een sector waar de opbrengst van deze bijdrage wordt toegewezen aan een sectoraal fonds om daarmee preventieplannen op te stellen. Fedris kan een beroep doen op de FOD Financiën om het bedrag te vorderen als de werkgever niet zou betalen.

De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en het uitvoerende koninklijk besluit van 23 december 2008 worden in die zin aangepast.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.