05 feb 2021 16:22

Inschrijving op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij en houdende de goedkeuring van de wijziging van haar statuten.

Het Ontwikkelingscomité van de Wereldbankgroep wil waarborgen dat de Groep kan beantwoorden aan de noden van een stijgend aantal middeninkomenslanden en de oplossingen van de privésector in alle begunstigde landen kan ontplooien op grote schaal. Daarom heeft het Comité in april 2018 een reeks maatregelen goedgekeurd. Dit pakket omvat onder meer een algemene en selectieve kapitaalverhoging ten voordele van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBWO) en de Internationale Financieringsmaatschappij (IFM).

Het voorontwerp van wet machtigt de minister van Financiën om in naam van België in te schrijven op maximaal 109.467 aandelen van elk 1.000 USD in het kader van de algemene kapitaalverhoging van de IFM. De deelname aan de kapitaalverhoging betekent dat België zijn relatieve positie binnen de instelling kan behouden en onderstreept het belang dat ons land hecht aan internationale samenwerking in ontwikkelingsdomeinen.

Het voorontwerp wil ook de wijziging van de statuten van de IFM goedkeuren. Die wijziging heeft als doel het vetorecht van de VS in de IFM te beschermen, ook al zouden ze niet deelnemen aan de kapitaalverhoging.

De deelname van België aan de algemene en selectieve kapitaalverhoging van de IBWO werd eerder goedgekeurd via de programmawet die op 20 december 2020 door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.