21 dec 2007 16:16

Installatie van de nieuwe regering

Vaststelling van de werking van de ministerraad

Vaststelling van de werking van de ministerraad

Na de eedaflegging van de ministers deze ochtend om 10 uur in het Kasteel van Laken, vergaderde de ministerraad in de Wetstraat 16. Tijdens die eerste vergadering nam de ministerraad een aantal maatregelen betreffende de installatie van de regering. De bevoegdheden van de ministers werden als volgt verdeeld:

 • de heer Guy Verhofstadt eerste minister
 • de heer Didier Reynders vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 • de heer Yves Leterme vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Insitutionele Hervormingen
 • mevrouw Laurette Onkelinx minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • de heer Patrick Dewael minister van Binnenlandse Zaken
 • de heer Karel De Gucht minister van Buitenlandse Zaken
 • mevrouw Sabine Laruelle minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
 • de heer Christian Dupont minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
 • de heer Josly Piette Minister van Werk
 • de heer Jo Vandeurzen minister van Justitie
 • de heer Pieter De Crem minister van Landsverdediging
 • de heer Paul Magnette minister van Klimaat en Energie
 • de heer Charles Michel minister van Ontwikkelingssamenwerking
 • mevrouw Inge Vervotte minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Eerste minister Guy Verhofstadt, vice-eersteministers Didier Reynders en Yves Leterme, en ministers Laurette Onkelinx, Patrick Dewael en Josly Piette vormen samen het kernkabinet.

De verdere precisering van de bevoegdheden van de ministers zal begin januari in een koninklijk besluit worden gepubliceerd. De ministerraad besliste de vier programmatorische overheidsdiensten te behouden: POD Wetenschapsbeleid, POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding, POD Consumentenzaken en POD Duurzame Ontwikkeling.

De ministers namen kennis van de circulaires over de werking van de regering, van de nota's over hun statuut als regeringslid en over de procedures die ze moeten volgen voor de vermogensaangifte.