19 okt 2018 17:49

Instelling van een centraal register voor transparantie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een centraal register instelt dat zorgt voor transparante informatie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers.

Het ontwerp beoogt via een centraal register transparantie omtrent de aanbieders van diensten achter 070- en 090X-nummers te verzerkeren en legt daartoe de nodige modaliteiten vast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, §1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie