23 feb 2024 15:55

Instelling vrijwillige dienst van collectief nut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed ter uitvoering van de wet tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (DCN).

De DCN is opgezet om aan een sociale behoefte te voldoen door jongeren tussen 18 en 25 jaar die een werkloosheidsuitkering of een leefloon ontvangen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ze zullen een vorming krijgen die hen sociale en relationele vaardigheden moet bijbrengen en hen beter moet voorbereiden op het leven in een groep, alsook een begeleiding tijdens hun prestaties.

Het ontwerp formaliseert de voorwaarden en modaliteiten voor de toelating tot en de beëindiging van de vrijwillige DCN, en stelt het administratieve en geldelijke statuut vast dat de voorwaarden bepaalt waaronder deze plaatsvindt.

Het bepaalt ook dat de activiteiten die binnen Defensie worden uitgevoerd niet van operationele aard zijn. De verrichters versterken het personeel van Defensie niet en hun prestaties vervangen op geen enkele wijze die van het organiek personeel bij Defensie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.