31 mrt 2006 12:00

Instellingen sociale zekerheid

Evaluatie bestuursovereenkomsten van instellingen van sociale zekerheid

Evaluatie bestuursovereenkomsten van instellingen van sociale zekerheid

De Ministerraad nam kennis van het evaluatieverslag van de uitvoering van de eerste bestuursovereenkomsten van vijf instellingen van sociale zekerheid. De heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, stelden het verslag voor (*). Het gaat om de bestuursovereenkomsten van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering HZIV, Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden HVKZ, Fonds voor beroepsziekten FBZ, Dienst voor overzeese sociale zekerheid DOSZ en Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen HVW, die op 31 december 2005 afliepen. De bestuurovereenkomsten van de tien overblijvende instellingen werden met één jaar tot eind 2005 verlengd, zodat men de 15 bestuursovereenkomsten op een coherente en doeltreffende wijze kan hernieuwen. Het verslag inventariseert de interne en externe factoren die een impact uitoefenden op de uitvoering van de bestuursovereenkomsten. Het geeft een stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de begrotingsjaren 2003 en 2004. Het inventariseert de belangrijkste feiten aangaande opmaak, afsluiten, opvolging en gebruik van de bestuursovereenkomsten, met het oog op onderhandelingen over de nieuwe bestuursovereenkomsten. De bevoegde Ministers worden belast met de raadpleging van de beheerscomités van de betrokken instellingen over het globaal en het individueel syntheseverslag. (*) voorzien door het koninklijk besluit van 3 april 1997.