02 sep 2022 15:12

Instemming met amendementen aan het verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met amendementen aan het IMO-verdrag.

Op de 32ste sessie van de algemene vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werden amendementen aangenomen aan het verdrag nopens de oprichting van een Internationale Maritieme Consultatieve Organisatie, waardoor het aantal leden van de Raad van de IMO werd verhoogd naar 52. Het mandaat van de leden van de Raad werd bovendien verlengd van twee naar vier jaar.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de amendementen aan het Verdrag van 6 maart 1948 tot oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMO-Verdrag), aangenomen te Londen bij resolutie A.1152(32) tijdens de 32ste algemene vergadering van de IMO, op 8 december 2021