20 jul 2018 15:20

Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo.

De overeenkomst, gedaan te Brussel, op 20 februari 2018, omvat vijf titels die de volgende bepalingen bevatten:

  • een aantal algemene bepalingen zoals de begripsomschrijvingen, het materieel en persoonlijk toepassingsgebied van dit verdrag, de principes van gelijke behandeling van diegene die onder het toepassingsgebied van het verdrag vallen, bepalingen die de uitvoer van prestaties regelen en tenslotte verminderings- of schorsingsclausules
  • bepalingen met het oog op de vaststelling van de toepasselijke wetgeving, met als algemene regel de verplichte onderwerping ten opzichte van de sociale zekerheid van het land op het grondgebied waarvan de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt
  • bijzondere bepalingen betreffende de prestaties, met name bepalingen over arbeidsongevallen en beroepsziekten, en bepalingen over ouderdom en overlijden
  • diverse, overgangs- en slotbepalingen
  • de gebruikelijke bepalingen op het gebied van de administratieve samenwerking, van de uitwisseling van persoonsgegevens, taksen en vrijstelling van geldigverklaring, aanvragen, verklaringen en rechtsmiddelen, uitbetaling van prestaties, bijleggen van geschillen, uitvoeringsprocedures; niet-verschuldigde bedragen en samenwerking inzake fraudebestrijding

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de derde maand nadat beide landen aan elkaar hebben laten weten dat de interne juridische formaliteiten vervuld zijn.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.