01 mrt 2012 18:51

Instemming met de overeenkomst over sociale zekerheid tussen België en Brazilië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Brazilië. 

De overeenkomst:

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Brazilië. 

De overeenkomst:

  • vermijdt dubbele onderwerping van de Braziliaanse verzekerden die tijdelijk een beroepsbezigheid uitoefenen in België en van de Belgen in Brazilië
  • behoudt de sociale zekerheidsrechten die in Brazilië en België werden
  • garandeert dezelfde behandeling van onderdanen die op elkaars grondgebied wonen als die van de eigen onderdanen
  • vergemakkelijkt  de overgang van het ene naar het andere sociale zekerheidsstelsel

 

De Belgische werknemers of zelfstandigen die in Brazilië sociale bijdragen betaald hebben of zullen betalen behouden hun verworven rechten op het vlak van ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsprestaties. Dat betekent dat personen die in Brazilië socialezekerheidsbijdragen betaald hebben, en nadien dit land verlaten en in België gaan wonen, op het moment dat zij de pensioenleeftijd bereiken, hun Braziliaans ouderdoms- of overlevingspensioen uitbetaald krijgen. Ook personen die arbeidsongeschikt worden, genieten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Brazilië, ook indien zij naar België verhuisd zijn. Het spreekt vanzelf dat dit verdrag hetzelfde garandeert voor de Braziliaanse werknemers of zelfstandigen die in België bijdragen betaald hebben.

De Belgische werknemers die tijdelijk naar Brazilië gestuurd zijn in het kader van een detachering en de Belgische zelfstandigen die tijdelijk in Brazilië hun beroepsactiviteit uitoefenen, moeten geen sociale bijdragen betalen in Brazilië. Ze zullen uitsluitend in België bijdragen betalen en bijgevolg tijdens hun verblijf in Brazilië onderworpen zijn aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Hetzelfde geldt voor Braziliaanse werknemers die tijdelijk naar België worden gestuurd of voor de Braziliaanse zelfstandigen die tijdelijk in België werken.

* Brussel op 4 oktober 2009