20 jul 2018 15:20

Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

De wijziging van het verdrag, aangenomen op 22 juni 2017, heeft als doel bepalingen op te nemen om het uitstoten in de atmosfeer van dampvormige restanten van vloeibare lading te verbieden en op die wijze schade aan het milieu te vermijden. Volgens het principe 'de vervuiler betaalt', worden regelingen ingevoerd die de betrokken partijen ertoe verplichten schadelijke dampen naar behoren te verwijderen of te laten verwijderen.

De wijziging van het verdrag treden in werking op de eerste dag van de zesde maand na nederlegging bij de depositaris van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de ondertekenende staten, namelijk België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.