15 mrt 2012 22:04

Instemming met de wijziging van het Verdrag van de OESO en de Raad van Europa inzake wederzijdse administratieve fiscale bijstand

De ministerraad keurt een ontwerp van wet goed houdende instemming met de wijziging van het Verdrag inzake de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en van de Raad van Europa inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden*.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa hebben overeenstemming bereikt over het bijwerken van het gezamenlijke Verdrag van 1988 (STE n° 127) dat als doel heeft de staten te helpen hun fiscale wetgeving beter toe te passen in de strijd tegen de transnationale fiscale fraude.
Het protocol schrijft de uitwisseling van inlichtingen voor, gelijktijdige multilaterale belastingcontroles, de kennisgeving van documenten en transnationale hulp bij de invordering van belastingen. De nationale soevereiniteit en de rechten van de belastingbetalers worden gevrijwaard met de waarborg dat de uitgewisselde inlichtingen vertrouwelijk worden behandeld.

België heeft het verdrag op 7 februari 1992 ondertekend en het protocol tot wijziging van de overeenkomst op 27 en 28 mei 2010 goedgekeurd.