22 feb 2018 15:09

Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed omtrent instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds, en Australië anderzijds.  

De kaderovereenkomst, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017, vormt een uitbreiding van het partnerschapskader EU-Australië van 2008, en vervangt het. Ze creëert een coherent, wettelijk bindend algemeen kader voor de betrekkingen van de EU met Australië. De overeenkomst draagt in grote mate bij tot de verbetering van het partnerschap tussen de EU en Australië, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en beginselen, zoals de eerbiediging van de democratische beginselen, de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, internationale vrede en veiligheid.

De overeenkomst bestrijkt tevens samenwerking op economisch en handelsgebied, alsook een breed spectrum van beleidsgebieden, zoals gezondheid, milieu, klimaatverandering, energie, onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, rampenbeheer, visserij en maritieme aangelegenheden, vervoer, juridische samenwerking, witwassen en financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad en corruptie.

De overeenkomst kan in gevallen van zeer ernstige en zwaarwegende schending van haar essentiële elementen geschorst of beëindigd worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.