25 okt 2018 16:49

Instemming met een raadsbesluit in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van de Europese Unie in het kader van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Met dit voorontwerp geeft België instemming aan het Raadsbesluit zodat de nieuwe Europese verkiezingsregels tijdig van kracht kunnen worden, met name voor de verkiezingen van 2019 voor het Europees Parlement. Voor België brengt dit raadsbesluit geen wijzigingen aan de nationale kieswetgeving aan.

Het Raadsbesluit brengt de volgende wijzigingen aan de Verkiezingsakte 1976 aan:

  • de specificatie dat de leden van het Europees Parlement worden gekozen 'als vertegenwoordigers van de burgers van de Unie'
  • lidstaten die gebruik maken van een lijstenstelsel bepalen een minimumdrempel tussen 2% en 5% voor de verdeling van de zetels voor kiesdistricten met meer dan 35 zetels
  • indien de nationale bepalingen voorzien in een uiterste datum voor de kandidaatstelling voor het Europees Parlement, dan valt die datum ten minste drie weken vóór de verkiezingsdag voor het Europees Parlement
  • lidstaten mogen toestaan dat op stembiljetten de naam of het logo van de Europese politieke partij worden vermeld
  • lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid om bij de Europese verkiezingen vervroegd te stemmen, per brief te stemmen en elektronisch en via internet te stemmen
  • lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan op dubbel stemmen
  • lidstaten kunnen, in overeenstemming met hun nationale verkiezingsprocedures, stemrecht toekennen aan hun burgers die in derde landen verblijven
  • aanwijzing van een contactinstantie en uitwisseling van gegevens over kiezers en kandidaten met contactinstanties in andere lidstaten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976