05 okt 2018 16:42

Instemming met en tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met en zorgt voor de tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen.

Het voorontwerp heeft als doel de tenuitvoerlegging van het verdrag, gedaan te ‘s-Gravenhage op 13 januari 2000, op verschillende manieren te verzekeren, met name door:

  • de toekenning van een nieuwe bevoegdheid aan vrederechters om buitenlandse beschermingsmaatregelen van onbekwame volwassenen te erkennen of uitvoerbaar te verklaren en de bepaling van nieuwe territoriale bevoegdheidsregels wanneer het verzoek betrekking heeft op dergelijke procedures
  • de vaststelling van een nieuwe gerechtelijke procedure voor de verzoeken tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van buitenlandse beschermingsmaatregelen
  • de voorziening in een nieuwe procedure die gebruikt moet worden voor een verzoek tot plaatsing in het buitenland, zowel wanneer dit uitgaat van de Belgische autoriteiten als van buitenlandse autoriteiten
  • de reorganisatie van de internationale bevoegdheidsregels en de conflictenregels met betrekking tot de onbekwamen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen
  • de aanwijzing van een centrale autoriteit belast met meerdere taken bepaald in het verdrag

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.