12 okt 2018 18:13

Instemming met het amendement op een artikel van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Het amendement, aangenomen te Den Haag op 26 november 2015, bepaalt dat artikel 124 van het Statuut van Rome wordt geschrapt. Dit artikel bepaalt dat elke staat die partij bij het Statuut van Rome wordt, kan verklaren dat hij gedurende een periode van zeven jaar de bevoegdheid van het Hof niet aanvaardt met betrekking tot de categorie van oorlogsmisdaden, wanneer die op zijn grondgebied of door zijn onderdanen zijn gepleegd. Slechts twee staten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een ervan trok evenwel zijn verklaring in 2008 in en de verklaring van de andere staat verstreek op 31 oktober 2009. De meeste staten die partij zijn, waaronder België, waren dan ook voorstander van de schrapping van deze bepaling. Het amendement van artikel 124 gaat van kracht een jaar nadat zeven achtste van alle staten die partij zijn de akte van bekrachtiging of aanvaarding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties heeft neergelegd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.