31 mrt 2023 16:00

Instemming met het luchtvaartverdrag tussen de EU en Armenië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en Armenië inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 15 november 2021.

Deze overeenkomst beoogt een geleidelijke liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Armenië, in ruil voor een geleidelijke overname van de communautaire verworvenheden inzake luchtvaart. Ze kadert in het externe beleid van de Europese Unie op het vlak van de burgerluchtvaart.

De overeenkomst biedt onder meer de mogelijkheid om hoge normen te hanteren op het vlak van de veiligheid, de beveiliging en het beheer van het luchtvaartverkeer.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.