18 mei 2018 16:39

Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930.

Dit protocol, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de internationale arbeidsconferentie tijdens haar 103de zitting, heeft als doel de bestrijding van dwangarbeid, de versterking van de maatregelen die moeten genomen worden door de staten om de preventie te verbeteren tegen het gebruik van dwangarbeid en de bescherming van het slachtoffer te verzekeren. Het verbod op dwangarbeid of gedwongen werk maakt deel uit van de fundamentele rechten. Het is van toepassing voor iedereen, zonder onderscheid. Er kan geen uitzondering op deze regel worden toegestaan.

Om tegemoet te komen aan deze doelstellingen, moeten de staten die lid zijn van Internationale Arbeidsorganisatie maatregelen nemen zoals:

  • de preventie van het gebruik van dwangarbeid of gedwongen werk
  • de bescherming van de slachtoffers
  • de toegang van de slachtoffers tot het gerecht en tot schadeloosstelling, waaronder hun loon, en toegang tot medische verzorging
  • de bestraffing van de daders van dwangarbeid of gedwongen werk

Er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan kwetsbare personen, zoals minderjarigen en migrantenwerknemers. Op vlak van preventie moeten de werknemers en de personen die werknemer zouden kunnen worden, ingelicht worden over hun rechten. De werkgevers moeten worden gesensibiliseerd, opdat zij niet betrokken raken in praktijken van dwangarbeid of gedwongen werk. Daarenboven moet de toepassing van de arbeidswetgeving gecontroleerd worden in alle sectoren. Er moet ook bescherming worden voorzien tegen misbruiken die gepleegd worden tijdens het aanwervings- en plaatsingsproces.

Elke lidstaat moet ten slotte een nationaal actieplan uitwerken, in samenspraak met de sociale partners, om dwangarbeid volledig uit te roeien. Een effectieve samenwerking tussen de lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie is nodig om de preventie en de bestrijding van alle vormen van dwangarbeid of gedwongen werk mogelijk te maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.