01 mrt 2012 18:51

Instemming met het Protocol dat de Luchtvervoerovereenkomst tussen de VS en de EU wijzigt

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Luchtvervoerovereenkomst tussen de VS en de Europese Gemeenschap.  

De VS en de EU verbinden zich ertoe de reglementaire convergentie inzake veiligheid en beveiliging voort te zetten. De nieuwe regels beperken de administratieve formaliteiten en gaan verspilling van middelen tegen. Het verdrag verruimt bovendien de bevoegdheden van het gemengd comité EU/VS, de instelling die belast is met het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst. Ten slotte versterkt het verdrag de samenwerking op het vlak van milieu (zoals de systemen voor de uitwisseling van emissierechten).

* Luxemburg, 24 juni 2010, ondertekend op 25 en 30 april 2007.