01 jun 2018 18:54

Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.

Dit protocol, aangenomen te Seoul op 12 november 2012, heeft als doel alle vormen van illegale handel in tabaksproducten uit te bannen volgens de voorwaarden van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Om die doelstelling te halen, legt het Protocol een reeks algemene verplichtingen vast met betrekking tot tabak, tabaksproducten en productieapparatuur:

  • Het aannemen van maatregelen om de toeleveringsketen van de tabaksproducten te beheren: die maatregelen hebben betrekking op de vergunning voor de productie, de invoer en de uitvoer van de tabaksproducten alsook van de productieapparatuur, de zorgvuldigheidsvereisten, het vaststellen van een regeling voor wereldwijd volgen en traceren, het bijhouden van registers, de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, de verkoop via internet, de rechtenvrije verkoop en de internationale doorvoer.
  • De internationale samenwerking: deze verplichting omvat met name de informatie-uitwisseling, de technische en administratieve bijstand, de soevereine gelijkheid en de territoriale integriteit, de wederzijdse rechtshulp en de uitlevering.
  • Het verbeteren van de effectiviteit van de overheden en diensten die in elk land bevoegd zijn.

Bovendien legt het protocol vast welke gedragingen als onwettig beschouwd worden en strafbare feiten vormen. Het behandelt ook kwesties inzake aansprakelijkheid van rechtspersonen, vervolgingen en sancties, betalingen bij inbeslagneming, vernietiging van illegale producten en speciale opsporingstechnieken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.