07 okt 2016 16:18

Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Macedonië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Macedonië, ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Macedonië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

De overeenkomst heeft tot doel de overname door de respectieve staten, verdragsluitende partijen, van de personen die illegaal op het grondgebied van één van de staten verblijven te regelen en te vergemakkelijken. Het gaat om personen die niet of niet meer aan de geldende binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen. De overeenkomst heeft ook tot doel de doorgeleiding van de personen die moeten worden gerepatrieerd te regelen en te vergemakkelijken.

Het gaat zowel om de eigen onderdanen als om de onderdanen van een derde staat of een staatloze die niet of niet meer aan de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen, indien bewezen of aannemelijk kan worden gemaakt dat ze het grondgebied van de verzoekende verdragsluitende partij rechtstreeks zijn binnengekomen vanuit het grondgebied van de aangezochte verdragsluitende partij. De doorgeleiding van de onderdanen van een derde staat of van staatlozen is eveneens mogelijk.

Het protocol duidt de bevoegde autoriteiten en de grensovergangen aan en bepaalt de nadere regels voor de overnameprocedure en de nadere regels die betrekking hebben op de reisdocumenten, de overdracht, de doorgeleidingsprocedure en de ondersteuning van de doorgeleiding. Ten slotte bepaalt het protocol de verplichtingen van de begeleider, de kosten, de vergadering van deskundigen, de taal en communicatie, de bijlage, de wijzigingen, de depositaris en de inwerkingtreding, duur en opzegging.

*gedaan te Brussel op 30 juli 2012