10 jun 2022 15:49

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het mechanisme voor de screening van buitenlandse, directe investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2022 tussen de Federale Staat en de deelgebieden tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen.

Dit samenwerkingsakkoord kadert in de uitvoering van Europese Verordening 2019/452 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie waarbij tot een gecoördineerde uitvoering van een screeningsmechanisme voor buitenlandse directe investering wordt gekomen, alsmede in de oprichting van de nodige instellingen daartoe. Voor de toepassing van dit akkoord zal een Interfederale Screeningscommissie (ISC) opgericht worden. Die wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de FOD Economie.

De bepalingen van dit akkoord zijn van toepassing op buitenlandse directe investeringen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of openbare orde in België of voor de strategische belangen van de gewesten en gemeenschappen. Het gaat om investeringen die gericht zijn op het vestigen of handhaven van duurzame directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming waaraan het kapitaal ter beschikking wordt gesteld met het oog op de uitoefening van een economische activiteit in een EU-lidstaat.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen