22 jan 2016 12:56

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten over intelligente vervoerssystemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een voorontwerp van wet goed over de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en de drie gewesten over het kader waarbinnen intelligente vervoerssystemen worden ingevoerd.

De Europese richtlijn van 2010 over intelligente vervoerssystemen (IVS) op het gebied van wegvervoer stelt een kader vast waarmee ondersteuning gegeven wordt voor de invoer en het gebruik van IVS, op een gecoördineerde en coherente manier, binnen de Europese Unie, vooral over de grenzen tussen de lidstaten heen. De Belgische Staat heeft deze richtlijn omgezet met de wet van 17 augustus 2013.

Het samenwerkingsakkoord, ondertekend tussen de Belgische Staat en de gewesten op 15 juli 2014, wil de doelstellingen van de richtlijn verwezenlijken. Het voorontwerp van wet, dat nu door de ministerraad werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat de rechtsregels van het samenwerkingsakkoord uitwerking hebben in de federale rechtsorde.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoersbewijzen