01 mrt 2012 18:51

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Nederland en België voor de bestrijding van sociale fraude

België en Nederland hebben op 6 december 2010 in Brussel een verdrag ondertekend voor de ontwikkeling van de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid. Het is bedoeld om fraude, vergissingen en misbruiken te beperken en om de efficiëntie van de sociale rechten te waarborgen.

Het verdrag voert een samenwerkingskader in voor de instellingen van sociale zekerheid en maakt het mogelijk om tussen de twee landen gegevensstromen uit te wisselen, personeel uit te wisselen voor controles, goede praktijken in te voeren en om grensoverschrijdend verschuldigde en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen in of terug te vorderen.

Het verdrag plant een maximale samenwerking tussen beide landen en maakt het mogelijk om:

  • gegevensstromen uit te wisselen tussen de beide landen, met inachtneming van de waarborgen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • de samenwerking te optimaliseren voor de controle op de toekenning van sociale uitkeringen
  • personeelsleden uit te wisselen voor controles op het grondgebied van de andere partij
  • een bemiddelingskamer op te richten om alle interpretatieproblemen inzake detachering in der minne te regelen
  • een exequatur-procedure in te voeren om de definitieve gerechtelijke of administratieve beslissingen die door een staat op het grondgebied van de andere staat zijn genomen inzake de invordering van sociale bijdragen of de terugvordering van onverschuldigde sociale uitkeringen te erkennen en uit te voeren.

Het verdrag voert een gemengde commissie in samengesteld, voor België, voor rekening van de minister van Sociale Zaken, uit de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid en voor rekening van de openbare instellingen van sociale zekerheid, uit het College van administrateurs-generaal dat zijn vertegenwoordigers zal aanduiden en voor Nederland uit één of meerdere vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit. De commissie zal onder andere belast zijn met de opvolging van het verdrag, het oplossen van de moeilijkheden bij de uitvoering van het verdrag, het uitwerken van actieplannen...