17 nov 2023 17:00

Instemming met het Verdrag betreffende de werknemersvertegenwoordigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag betreffende de werknemersvertegenwoordigers.

Het verdrag, aangenomen te Genève op 23 juni 1971 door de Internationale Arbeidsconferentie, heeft tot doel aanvullende en specifieke maatregelen ten aanzien van de werknemersvertegenwoordigers in te voeren, enerzijds om hen een doeltreffende bescherming te verzekeren tegen elke maatregel die hen schade zou kunnen berokkenen, met inbegrip van ontslag, en anderzijds om hen de nodige faciliteiten te verlenen om de uitoefening van hun taken te volbrengen.

De Belgische wetgeving voorziet reeds in maatregelen die voldoen aan de eisen van dit verdrag.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.