15 mrt 2012 22:04

Instemming met het verdrag inzake het merkenrecht

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met  het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht.

Het verdrag werd aangenomen in de loop van de diplomatieke conferentie die in maart 2006 werd gehouden tijdens de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

Het huidige Verdrag inzake het merkenrecht dateert van 1994. Het behandelt tal van formele aspecten van het depot van merken en harmoniseert de nationale of regionale procedures op het vlak van merkregistratie. Het Verdrag van Singapore zet de harmonisatie van het merkenrecht op internationaal niveau voort.
Het is van toepassing op de nieuwe soorten merken zoals kleuren, hologrammen en geluid. Het houdt rekening met communicatie in elektronische vorm, in plaats van of naast papieren communicatie. Het nieuwe verdrag bevat eveneens bepalingen over de aantekening van licenties in de nationale of regionale registers, maatregelen in geval van de niet-naleving van termijnen en de oprichting van een algemene vergadering die bevoegd is om het uitvoeringsreglement aan te passen.

Het Verdrag van Singapore komt tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om de voorwaarden voor merkregistratie te harmoniseren. De verscheidenheid in de formele vereisten die landen opleggen, is voor internationaal opererende ondernemingen, die hun merk ook op internationaal niveau willen beschermen, immers zeer tijdrovend en duur.

Door de bekrachtiging van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht speelt België een actieve rol in de ontwikkeling van een modern internationaal merkenrecht en stimuleert zo de innovatie en de prestaties van onze ondernemingen.